Reglamento di Fondo Sosial

NOMBRE I ASIENTO
Artikulo 1

E Fondo yama “FONDO SOSIAL”, abrevia S.O.F.O. E ta situá na Willemstad, Korsou, Antillas Hulandes.

META I MEDIONAN

Artikulo 2
 1. Meta di e Fondo ta pa, mas lihé ku ta posibel, despues ku un miembro muri, hasi un pago na plaka na un benefisiario apuntá dor di e miembro o na su apoderado, pa kual pago mester ser presenta un prueba ofisial ku e miembro a muri.
 2. E benefisiario ku e ser apuntá dor di e miembro, por ser kambia dor di dje tur momento ku e ta deseá esei, kon tal ku e miembro partisipá e benefisiario i Directiva di e Fondo por eskrito mas lihé ku ta posibel di e kambio.
Artikulo 3

E medionan di e Fondo ta konsisti di entradanan di e kontribushon mensual ku e konsosionan mester paga.

MIEMBRESIA

Artikulo 4

Miembro di Fondo por ta tur penshonado di Gobierno i esnan ku ta ser iguala ku nan.

Artikulo 5

Penshonadonan di Gobierno i esnan ku, risibiendo un “Uitkering o onderstand” a base di penshun pagá via APNA, bira miembro di UPAH dia 1 yanuari 1995 of inskribi nan mes mes despues komo miembro di e asosashon yenando un formulario ku di parti di Direktiva ta ser otorgá, por bira, riba nan petishon, riba mesun fecha di inskripshon komo miembro di e asosashon UPAH,miembro di e Fondo.

FINALISASHON DI KONSOSIEDAT

Artikulo 6
 1. Riba petishon por eskrito di un miembro e ta stop di ta miembro di e Fondo, dia 1 di e di dos luna ku ta sigui riba su petishon.
 2. E penshonado ku su miembresia di UPAH termina, ta stop  di ta miembro di e Fondo riba mesun fecha ku su miembresia a terminá.
 3. Den e kasonan manera señala bou di punto 1 i 2 e kontribushonnan ku e miembro a paga enprinsipio no ta ser restitui, pero den kasonan eksepshonal na hisio di Direktiva por hasi un eksepshon i desvia for di e regla aki. E kontribushonnan ta ser retene pa kresemento di e fondo.
 4. Fin di miembresia di Fondo pa otro motibo ku murimento, ta nifiká na mes tempo fin di apuntashon di unbenefisiario di manera ku esaki no tin ningun derecho riba un pago for di e Fondo.
 5. Finalisashon di miembresia pa kualke otro motibo ku no ta murimento, no ta obliga e Fondo pa restituí (duna bek) lo ke a ser retene di miembro dor di APNA na kontribushon pa e Fondo.

KONTRIBUSHON DI MIEMBRONAN I E ANA EKONOMIKO

Artikulo 8

E aña ekonomiko di e Fondo ta igual ku e ana kalendario.

DIREKTIVA, SU KOMPOSISHON I RESPONSABILIDAT

Artikulo 9
 1. Direktiva di e Fondo ta konsistí di minimal 3 i maksimal 5 di kual un, posiblemente e segundo tesorero, ta ser apunta for di miembronan di Direktiva di UPAH i e otronan for di miembronan di UPAH pa un periodo maksimal di 3 aña.
 2. Apuntashon di tur miembro, manera menshoná bou di punto 1, ta sosode dor di Direktiva di UPAH.
 3. E Direktiva menshoná bou di punto 1 ta skohe for di su mes seno un presidente, un sekretario i un tesorero.
 4. Miembronan di Direktiva no ta risibi ningun forma di rekompensashon; eventual gastunan ku ser hasi na benefisio di e Fondo ta ser rekompensa.
Artikulo 10

Direktiva ta reuni ku mes tantu frekuensia ku presidente o a lo menos 2 miembro di Direktiva ta deseá esei. E Presidente ta konvoká e reunion, na kual konvokashon ta bai athunto e agenda ku e puntonan pa ser tratá.

Artikulo 11

E atministrashon di e Fondo e registrashon i kambionan di datos  di miembronan i benefisiarionan ta den man di e sekretario, ku ademas ta soru pa e korespondensia ku drenta i sali i ademas ta soru pa e archivo.

Artikulo 12
 1. E manaho di medionan finansiero di e Fond ta den man di e tesorero. Pa e maneho aki e ta responsabel tantu  na Direktiva di e Fondo komo na Direktiva di UPAH.
 2. E atministrashon i maneho finansiero  ta ser kontrola dor di e kontrole-Commissie (Komishon di Kontrol), menshona den artikulo 22 di statuto di UPAH.
 3. Anualmente  prome ku dia 1 di mart, kuminsando na ana 1996, e tesorero ta duna kuenta i rason di su maneho di e ana ku a pasa na Direktiva di Fondo i na Direktiva di UPAH.
 4. Na e  tesorero ta duna decharge, despuesq su kuenta i rason e ser kontrola i hana korekto  dor di  e komishon menshona bou di punto  2.
Artikulo 13

E Direktiva, menshoná den artikulo 9, tin komo tarea pa sòru ku mas lihe ku ta posibel despues  ku un miembro muri, hasi un pago for di e Fondo na e benefisiario o na su apoderado en persona, teniendo en kuenta ku lo ke ta stipula den artikulonan 16 i 17.

Artikulo 14

Dia kada pago ku tuma luga e tesorero ta nota esaki ku eksaktitut, registrando e siguiente datosnan:

 • e fam i nòmbernan di e miembro
 • e lugá i fecha di nesemento di e miembro
 • e adres, number di identifikashon o e number di pasport di e miembro.
 • e fam i nòmbrenan di e benefisiario o di su apoderado.
 • e adres, e number i identifikashon o e number di pasport di e benefisiario o di su apoderado.
 • e montante i tambe e fecha di e pago.

E PAGO

Artikulo 15
 1. E pago pa un benefisiario o su apoderado en persona ta tuma lugá na Kòrsou dor di e tesorero di e Direktiva di e Fondo den presensia di un otro miembro di Direktiva komo testigo i na Boneiru esaki  ta tuma luga dor di e miembro di Direktiva eskohé di e departamento di Boneiru o dor  e  persona di kontakto di tal departamento den presensia di un otro miembro komo testigu.
 2. Pa risibi e pago e benefisiario o su apoderado mester identifiká su mes konbenientemente i konvinsentemente i e datosnan suministrá pe mester ta di akuerdo ku e datosnan ku ta aparesé den atministrashon di e Fondo . Tambe 1’e mester firma un risibo ku ta sirbi komo piesa di kaha.
Artikulo 16

E pago na un benefisiario apuntá dor di un miembro, ku muri entre e fecha ku e reglamento aki a drenta na vigor i 1 di aprel 1995, lo no tuma promé ku durante luna di aprel 1995.

Artikulo 17
 1. E pago na un benefisiario di un miembro, ku a inskribi su mes komo tal di e Fondo despues di 1-1-1995, por tuma lugá den kaso di murimiento di e miembro, unikámente si e miembro ku a muri tabata miembro durante seis (6) luna o mas.
 2. Si e miembro a muri promé ku e tabata tin seis (6) luna inskribi komo tal den e Fondo, pago no ta tuma luga i tur e kontribushonnan, kual a ser retene ta kaduká na benefisio di e Fondo pa kresemento di e Fondo.
Artikulo 18

E montante di e pago ta ser fihá pa aña 1995 riba NAFL. 1.000 (Un mil florin).

STIPULASHON FINAL I TRANSITORIO

Artikulo 19

E montante di e pago ta ser fihá di nobo anualmente, kumisando pa aña 1996 promé ku luna di febrüari.

Artikulo 20

E reglamento aki, ku por ser denominá komo e “REGLAMENTO S.O.F.O”  i a drenta na vigor dia 1 di yanuari 1995.

 

Kòrsou, 31 desember 2001