facebook.com/upah
Biesheuvel 17, Willemstad, Curaçao
+5999 738-3636
info@upah.org / upahkorsou@gmail.com
facebook.com/upah
Biesheuvel 17, Willemstad, Curaçao
+5999 738-3636

upahkorsou@gmail.com

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

INHOUDSOPGAVE:

 1. Algemeen
 2. Lidmaatsschap
 3. Afdelingsvergadering
 4. Algemene Ledenvergadering
 5. Bestuur
 6. Geldelijk Beheer
 7. Juridisch Advies/bijstand
 8. Algemene bepalingen

I Algemeen

Artikel 1
 1. Huishoudelijk Reglement van de Union di Penshonado di Antia Hulandes verder genoemd de vereniging.
 2. dit huishoudelijk reglement wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
Artikel 2

Dit huishoudelijk reglement zal geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of statuten van de vereniging.

Artikel 3

Dit huishoudelijk reglement zal in ieder geval uitwerking bevatten voor het gestelde in de artikelen 5,12,17,20, en 23 van  de statuten van de vereninging.

II LIDMAATSCHAP

Artikel 4
 1. Elk persoon die zich als lid van de verenging meldt, deelt zijn naam, adres, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, betrekking/functie tijdens actieve everheidisdienst en andere voor de vereniniging noodzakelijke en/of belangrijke gegevens alsmede wijzingen daarin aan het  Bestuur dan wel aan de vertegenwoordiger of de contactpersoon schriftelijk mede. Wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een week te worden doorgegeven. Ten bewijze  van het lidmaatschap van de vereniging wordt, zodra aan de contributieplicht is voldaan, aan het lid een door de voorzitter ondertekende lidmaatschapskaart waarop de foto van  het lid is geplaatst namens het bestuur afgegeven.
 2. Het  Bestuur beslist binnen 4 weken op het verzoek als bedoeld in artikel 5 van de statuten.
 3. Het  lidmaatschap vangt aan per het moment dat het Bestuur zijn beslissing heeft genomen.
 4. Bij niet-toelating kan de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
Artikel 5

De leden voldoen hun contributie aan de penningmeester of op een door het Bestuur aan te geven wijze.

a.   De hoogte van de contributie wordt bepaald aan de hand van Pensioen/uitkering
b.   Een lid met een pensioenuitkering van meer dan Nafl. 2000,00 per maand betaalt een hogere contributie dan een lid met een pensioenuitkering van minder dan Nafl. 2000,00 per maand.
c.   Het afdragen van de contributie geschiedt zoeveel mogelijk middels automatische maandelijkse inhouding door het pensioen/uitkering betalende instantie. Bij opzegging of ontzetting eindigt de storting na de eerstvolgende betaling.

III AFDELINGSVERGADERING

Artikel 6

De voorzitter van de UPAH of bij diens belet of ontstentenis zijn plaatsvervanger nodigt de afdelingen schriftelijk uit voor een vergadering ten minste 14 dagen voor de dag waarop de vergadering zal worden gehouden.

IV ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Artikel 7
 1. Uitgezonderd in spodeiscende gevallen ter beoordeling van het Bestuur zal bij oproep van een Algemene Leden Vergadering via de nieuwsmedia dan wel via rodschrijven, de agenda ten minste 14 dagen voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden aan de leden worden bekend gemaakt.
 2. Bij schriftelijke oproep kunnen tegelijkertijd de bij de agenda behorende stukken aan de leden worden toegezonden.
 3. In afwijking van het voorgaande kunnen genoemde stukken, met inachtneming van de gestelde termijn, ter inzage voor de leden worden neergelegd op een in de schriftelijke kennisgeving dan wel via de nieuwsmedia aangegeven plaats.
Artikel 8
 1. behalve het  Bestruur hebeen 10 leden gezamenlijk, het recht aan de Algemene Leden Vergadering voorstellen te doen.
 2. Een voorstel van een groep leden kan in een Algemene  Leden Vergadering niet worden behandeld, indien het minste  8 dagen voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden schriftelijk bij het Bestuur is ingediend tenzij de Algemene Leden Vergadering besluit het voorstel in behandeling te nemen.
 3. Het Bestuur  plaatst de ingekomen voorstellen op de agenda of brengt ze als aanvulling daarop zo spoedig mogelijk ter kennis van de leden, onder vermelding dat aa n de in het tweede lid van dit artikel genoemde termijn de hand is gehouden.
Artikel 9

Behalve  het Bestuur  hebben ten minste 10 leden gezamenlijk het recht amendementen op gedane voorstellen in te dienen.Deze amendementen kunnen voor de vergadering schriftelijk bij het  B estuur worden ingediend dan wel tijdens de vergadering mondeling naar voren worden gebracht.

V Bestuur van de verkiezing

Artikel 10

Ter uitvoering van het bepaalde bij artikel 17 lid 2 onder h van de statuten,geldt het volgende:

 1. De verkiezing heeft plaats door middel van kandidaatstelling;
 2. Kandidaat is elk stemgerechtigde meerderjarige lid door het Bestuur of door tenminste 20 stemgerechtigde leden van de vereniging voorgedragen;
 3. De aanbevelingen door de leden bedoeld bij lid 2, geschiedt op straffe van nietigheid, tenminste 3 weken voor de dag der verkiezinng bij het secretariaat van de vereniging.
Artikel 11

1.   De stemming geschiedt op door het Bestuur gewaarmerkte stembiljetten;
2.   De stemming vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering bedoeld bij artkel 17 van de statuten;
3.   van onwaarde zijn de stembijetten:
a.  die oningevuld dan wel niet zijn ingeleverd;
b.  waarop de keuze niet duidelijk is aangeduid;
c.  die een of ander aantekening bevat.

Artikel 12
 1. De stembureau bestaat uit de commissie bedoeld bij artikel 17 van de statuten enstaal onder leiding van een voorzitter uit hun midden gekozen. De voorzitter is verantwoordelijk voor de juiste gang van zaken tijdens de stemming;
 2. Hij die meeste stemmen heeft verkregen is gekozen;
 3. Van de stemming wordt door de commissie bedoeld bij het eerste lid, een procesverbal opgemaakt te ondertekenen door haar leden;
 4. De uitslag van de verkiezing wordt door het Bestuur in de publiciteitsmedia’s bekend gemaakt.
Artikel 13
 1. De gekozen jeden worden schriftelijk door het Bestuur van de uitslag op de hoogte gesteld, die binnen een week na ontvangst van mededeling schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging de aanvaarding of niet van een bestuursfunctie van de verening te kennen moet geven;
 2. Indien de gekozene  te kennen geeft dat hij de bestuursfunctie niet aanvaardt of de termijn in lid een van dit artikel zonder een geldige reden voorbij laat gaan, zal de kandidaat die na de gekozenen de meeste stemmen heeft behaald, bestuursfunctie worden aangeboden.
Artikel 14

De leden van het Bestuur worden gekozen voor maximaal drie jaren. Aftredente leden zijn terstond herkiesbaar.

 1. Elk jaar treedt een aantal bestuursleden af volgens een door het Bestuur vastgestelde rooster.
 2. Na de verkiezing wonrden in de eerstvolgende bestuursvergadering de bestuursfunctie onderling verdeeld Deze vergadering wordt opgeroepen en voorgezeten door het oudste bestuurslid qua leeftijd.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  a. bij het eindigen van de lidmaatschap van de vereniging;
  b. door onstslagname door het bestuurlid mits dit  schriftelijk geschiedt met inachtneming van
  een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden;
  c. door overlijden;
  d. door het verlies van het vrije beheer van zijn/haar vermogen.
 4. De Algemene Leden Vergadering kan een bestuurslid schorsen, ontheffen of ontslaan.Voor een besluit daartoe is de meerderheid van tenminste twee/derde deel van het aantal uitgebrachte stemmen vereist.
Artikel 15
Van de Vergaderingen
 1. Het Bestuur komt eenmaal per maand in de gewone zitting bijeen en komt in buitengewone zitting op verzoek van de voorzitter en secretaris of op verzoek van tenminste 3 bestuursleden.
 2. De secretaris of diens plaatsvervanger zorgt dat van alle zittingen notulen worden opgemaakt. Van alle besluiten wordt eenbesluitenlijst opgemaakt te ondertekenen door alle bestuursleden ter kennisneming van de door hen te ondernemen stappen ter uitvoering van bedoelde besluiten.
Artikel 16
Taken

Het Bestuur heeft tot taak:

a. het besturen van de vereniging;
b. de vereniging te vertegenwoordigen in en buiten rechten;
c. toe de zien dat alle voorschriften van de vereniging worden nageleefd;
d. toe te zien dat alle overeenkomsten en besluiten van de Algemene Leden Vergadering en het Bestuur zelf worden uitgevoerd;
f. het streven naar de eenhied van de gepensioneerden;
g. het bijeenroepen en leiden van de Algemene Leden Vergaderingen van de vereniging;
h. het beheren en administreren van de financiele middelen en andere bezittingen van de vereniging;
i. het voorlichten van de leden van de vereniging en de gemeenschap in het algemeen over o ntwikkelingen en omstandigheden die de rechten van de gepensioneerden kunnen beinvloeden;
j. het ver vergaderen met de door de wet toesgestane instanties ter behartiging van de belangen van de leden;
k. het vertegenwoordigen van de leden inalle organen waar de behartiging hunner belangen zulks vereist;
l. de vereniging te verdedigen tegen inmengenvan alle ongewenste machten;
m. het beslissen over vraagstukken verband houdende met de bepalingen van de vereniging;
n. het in leven roepen van commissies die het functioneren van de vereniging moet bevorderen en het aanwijzen van de leden dezer commissies;
o. het opleggen van sancties zoals bedoeldbij artikel 7 lid 2  van de statuten;
p. het opstellen van de jaarllijkse begroting van de vereniging;
q. het voor de Algemene Leden Vergadering van de vereniging opstellen van de financiele enadministratieve jaarverslagen;
r. alle andere taken niet vallende onder voornoemde punten, haar door deze statuten of het Huishoudelijk Reglement toevertrouwd. Zomede alle andere taken die miet aan andere organen van de vereniging zijn toebedeeld.

Artikel 17

De voorzitter heeft tot taak:
a. na bekomen volmacht van het Bestuur, de vereniging te vertegenwoordigen bij openbare aangelenheden;
b. het voorzitten van de Algemene Leden vergaderingen, vergaderingen van het Bestuur, van het dagelijks Bestuur en de jaavergadering van de afdelingen bedoeld bij artikel 11 van de statuten;
c. het ondertekenen van betalingsopdrachten, cheques en alle uitgaande stukken van de vereniging;
d. alleandere taken hem opgedragen door deze Statuten of Huishoudelijk Reglement.

Artikel 18

De vice-voorzitter heeft tot taak:
a.  de voorzitter bij ontstentenis te vervangen en hem bij te staan inal zijn werkzaamheden;
b. het verrichten van specifieke werzaamheden hem door het Bestuur toevertrouwd ten behoeven van de vereniging.

Artikel 19

De secretaris heef tot taak:
a. het verzorgen van de notulen van de Algemene Leden Vergadering, BestuursvergaderinngenDagelijks bestuursvergaderingen en jaarvergadering van de afdelingen bedoeld bij artikel 11 van de statuten;
b. het verzorgen van de correspondentie van de  vereniging;
c. het bijhouden van het archief van de vereniging;
d. het verzorgen van de verenigingsorgan en het promoveren van de vereniging;
e. het ondertekening van alle uitgaande stukken van de vereniging;
f. het verrichten van andere taken hem toevertrouwd ingevolge de Statuten en Huisshouldelijk Reglement van de vereniging.

Artikel 20

De tweede secretaris heeft tot taak de secretaris bij ontstentenis te vervangen en hem bij te staan bij de verrichting zinjner taken.

Artikel 21

De penningmeester heeft tot taak:
a. de gelden en andere bezittingen van de vereniging te beheren en te administreren overeenkostig de oprachten van het Bestuur of de Algemene Ledenvergadering;
b. de inning van alle financiele middelen die de vereniging to ekomen te bewerkstelligen en te verzekeren;
c. het tot op de dag bijhouden van de financien van de vereniging;
d. het ondertekenen van alle cheques en betaalopdrachten van de vereniging;
e. het uitbrengen van financiele verslagen op de algemene en bestuursvergaderingen;
f. het samenstellen van de jaarlijkse begroting en financiele jaarrekening van de vereniging;
g. het controleren van de bankrekeningen van de vereniging en het bijhouden van een kleine kas tot een bedrag van Nafl. 500,00
h. het ondertekenen van alle uitgaande stukken;
i. alle andere taken aangaande de financien van de vereniging hem door de wet of op grond van deze statuten of huishoudelijk reglement toebehorende.

Artikel  22

Det tweede penningmeester heeft tot taak;
a. de penningmeester bij te staan in al zijn werkzaamheden en hem bij ontstentenis te vervangen;
b. de activiteinten commissie te ondersteunen in haar werkzaamheden.

Artikel  23

De leden van de activiteiten commissie hebben tot taak alle door het Bestuur goedgekeurde sociale activiteiten voor te bereiden en te realiseren en verder alle taken hen toevertrouwd door dit reglement.

Besluitvorming
Artikel 24

1.Behoudens het bepaalde bij artiklel 20 lid 9 van de statuten,zijn bestuursbesluiten geldig enkel indien zij door de meerderheid van de aanwezige bestuursleden zijn genomen die in geen geval mindermag zijn dan tweederde deel van hetvoltallig Bestuur. De  besluiten mogen in geen geval indruisen tegen de wetten of de bepalingen van de statuten of huishoude;lijkk reglement van de vereniging.
2. Stemming over personen geschiedt mondeling, tenzij het Bestuur in een bepaald geval anders beslist Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Betreft de stemming een benoeming of verkiezing dan geschiedt zij per vacature. Betreft de stemming een benoesming of verkiezing dan geschiedt zij per vacature. Benoemd dan dan wel gekozen zijn de kandidaten op wie  de meeste stemmen zijn uitgebracht Bij staking van stemmen tusson 2 of meer kandidaten, vindt herstemmming plaats Staken de stemmen wederom dan beslist het lot.
4. wederom dan beslish het lot.
5. Indien over, enig voorstel geen stemming wordt verlangd wordt het geacht te zijn aanvaard.

DAGELIJKS.BESTUUR
Artikel 25

Het Dagelijks Bestuur is onverminderd de hem volgens de statuten en dit reglement opgedragen taken, belast met de afdoening van alle zaken die tot de bevoegdheid van het Bestuur behoren, mits deze afdoening redelijkerwijze niet kan wachten tot de eerstvolgende vergadering van het Bestuur.

VI GELDELIJK BEHEER

Artikel 26

1.   De  penningmeester is belast met het beheer van de financen en is te allen tijde verantwoording voor dit beheer verschuldigd aan:
a.  het Bestuur;
b.  de Commissie bedoel in artikel 22 van de statuten;
c.  de Algemene Leden Vergadering.
Hij belegt en bewaart de gelden van de vereniging overeenkomstig de aanwijzingen van het Bestuuren brengt jaarlijks een financieel verslag uit over het verstreken verenigingsjaar, bestaande uit een staal van bezittingen en schulden, een staal van baten  en lasten en een toelichting daarop.
1. Het financieel verslag wordt voor de behandeling in de Algemene Leden Vergadering gecontroleerd door de commissie bedoeld in lid I onder b, van welke commissie  bestuursleden geen lid mogen zijn.
2. De Algemene  Ledervergadering keurt het in het eerste lid bedoelde financieel verslag niet goed dan nadat de commissie aan de Algemene Ledenvergadering verlag heeft uitgebracht en de Algemene Ledenvergadering dit verslag heeft geaccordeerd.
3. Het Bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering binnen acht maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering, een
4. jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
Het legt een jaarrekening bestaande  uit een balans, een staat van batten en lasten en een toelichting op deze stukken ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering.De  jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders.

Artikel 27

De reis- en verblijfkosten van het Bestuur, van de leden van de afdelingsbesturen alsmede de leden van de door de Algemene Leden Vergadering en/of het Bestuur ingestelde commissies, komen ten laste van de vereniging,volgens door het Bestuur te stellen regelen.

VII JURIDISCH ADVIES/BIJSTAND

Artikel 28

Tel uitvoering van het bepaalde bij artikel 3 onder e van de statuten, is het volgende van toepassing:
a. enkel gewone leden van de vereniging die niet het beroep van advocaat uitoefenen of juridisch adviseur zijn, hebben recht op juridisch advies of rechtskundige bijstand;
b. een verzoek tot het krijgen van juridisch advies of rechtskundige bijstand geschiedt schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging.onder overlegging van alle  relevantte bescheiden het geschil betreffende en een korte omschrijving van het geval;
c. de secretaris van de vereniging legt het verzoek zo  spoedig mogelijk doch niet later dan twee dagen na ontvangst voor aan het Dagelijks Bestuur die binnen een week hierop beslist;
d. indien financiele kosten aan het advies c.q. bijstand is verbonden, komen zij ten lasten van de vereniging tot een maximum vannafl..1500,00
e. indied een lid bij meerdere organisaties is aangesloten die zorg dragen voor juridisch advies ofwel rechtskundige bijstand, worden de kosten hier  voren bedoeld evenredig verdeeld tussen de verenigingen;
f. juridisch advies of rechtskundige bijstand wordt slecht verleend over geschillen betrekking hebbende op de pensioenrechten van het lid;
g. in alle gevallen waarin dit artikel niet voorziet, beslist het Bestuur.

VIII Algemene Bepalingen

Artikel 29

Besluiten worden in alle vergaderingen van de vereniging onverminderd het bepaalde bij artikelen 18 en 19 van de statuten, genomen met inachtneming van het volgende:
a. Indien over een voorstel geen stemming wordt verlangd, wordt het geacht te zijn aangenomen;
b. stemming over zaken wordt indien niet anders verlangd, met het opsteken van de hand uitgebracht;
c. Indien de stemming door het opsteken van de hand is geschiedt, kan de voorzitter voor het uitspreken van het resultaat van de stemming een hoofdelijke stemming gelasten over hetzelfde onderwerp;
d. van de stemming wordt in de notulen het resultaat vermeld.

Artikel 30

a. De secretaris is bij artikel 19 van dit reglement verantwoordelijk voor de verzorging van het verenigingsorgaan;
b. De secretaris is qualitate qua hoofdredacteur van de verenigingsorgaan.
c. Het redactieteam wordt op voordacht van de secretaris door het Bestuur van de vereniging benoemd.
d. Het verenigingsorgaan wordt tenminste eenmaal per jaar uitgegeven;
e. Het verenigingsorgaan kan betaalde reclames bevatten;
f. de inkomsten voortvloeiende uit de hier voren bedoelde reclames vallen
g. onder de ontvangsten bedoeld bij artikel 23 letter d van de statuten..

Artikel 31

Dit reglement treedt in werking op het tijdstip waarop de gewijzigde statuten van de UNION DI PENSHONADO DI ANTIA HULANDES in werking treden. In gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur behoudens het bepaalde bij artkel 30 van de statuten.

Aldus vastgesteld op de Algemene Leden  vergadering te Willemstad,op Curacao, de eerste juli 2007

Voorzitter
Secretaris.
Penningmeester